Describir con palabras o método é difícil porque a súa definición máis fidedigna outórgaa a experimentación. Non existen actividades constantes nin específicas, mecánicas nin iguais para todos os encontros, grupos e persoas. O método nútrese dun estado desde o que bailar e consiste en diferentes prácticas para alcanzalo. Ditas prácticas son variables, flexibles a cada formato e aínda máis a cada grupo, lugar ou persoa.

A metodoloxía difire en forma e volume se se trata dun seminario dun par de horas, dunha fin de semana ou dunha secuencia temporal máis prolongada. Porque apuntamos a un obxectivo diferente…non é a mesma frecha pero si a mesma seteira: nun obradoiro breve vas notar o clima de Cali pero chegará á punta da túa lingua e dos teus pés, quedará na comisura do teu ser (sempre podes repetir…) Nun formato máis longo poderemos penetrar con maior profundidade, a viaxe é máis longa e tamén che permitirá integralo no teu día a día, irás con ferramentas e dinámicas para incluílas, baixo o teu discernimiento, na túa vida cotiá.

As prácticas conteñen activación sensoperceptiva pero xa existen oitocentas técnicas somáticas e demais que abordan con mestría este sector, entón non se trata diso especificamente, aínda que tamén está presente. O que abre unha experiencia Cali é unha corrente de movemento, digamos que proporciona espazos externos e internos seguros para poder deixarnos levar pola danza resultando liberador, pracenteiro ademais dun acto de amor profundo cara a un mesmo, unha mesma.

Nós non somos terapeutas, somos pedagogas de danza co camiño da marca percorrido (xa o vivimos e estudamos) pero non somos terapeutas, aínda que os obradoiros poden resultar sanadores e sen ningún lugar a dúbidas son experiencias benéficas. Tamén o é unha actuación da Compañía porque aí o método emana. Presenciar unha actuación Cali no estado no que bailan as súas compoñentes xa che transporta a esa orixe, do mesmo xeito en que un recendo ou unha canción lévache a unha lembranza emocionalmente significativa para ti.

Pero como sempre dicimos: ningunha destas palabras pode nin sustituír nin representar ao 100% á experiencia directa de movernos con Cali.

(versión en castellano)

EL MÉTODO

Describir con palabras el método es difícil porque su definición más fidedigna la otorga la experimentación. No existen actividades constantes ni específicas, mecánicas ni iguales para todos los encuentros, grupos y personas. El método se nutre de un estado desde el que bailar y consiste en diferentes prácticas para alcanzarlo. Dichas prácticas son variables, flexibles a cada formato y todavía más a cada grupo, lugar o persona

 

La metodología difiere en forma y volumen si se trata de un seminario de un par de horas, de un fin de semana o de una secuencia temporal más prolongada. Porque apuntamos a un objetivo diferente…no es la misma flecha pero sí la misma arquera: en un taller breve vas a notar el clima de Cali pero llegará a la punta de tu lengua y de tus pies, se quedará en la comisura de tu ser (siempre puedes repetir…) En un formato más largo podremos adentrarnos con mayor profundidad, el viaje es más lejano y también te permitirá integrarlo en tu día a día, te irás con herramientas y dinámicas para incluirlas, bajo tu discernimiento, en tu vida cotidiana

 

Las prácticas contienen activación sensoperceptiva pero ya existen ochocientas técnicas somáticas y demás que abordan con maestría este sector, entonces no se trata de eso específicamente, aunque también está presente. Lo que abre una experiencia Cali es una corriente de movimiento, digamos que proporciona espacios externos e internos seguros para poder dejarnos llevar por la danza resultando liberador, placentero además de un acto de amor profundo hacia uno mismo, una misma

 

Nosotras no somos terapeutas, somos pedagogas de danza con el camino de la marca recorrido (ya lo hemos vivido y estudiado) pero no somos terapeutas, aunque los talleres pueden resultar sanadores y sin ningún lugar a dudas son experiencias benéficas. También lo es una actuación de la Compañía porque ahí el método emana. Presenciar una actuación Cali en el estado en el que bailan sus componentes ya te transporta a ese origen, del mismo modo en que un olor o una canción te lleva a un recuerdo emocionalmente significativo para ti.

 

Pero como siempre decimos: ninguna de estas palabras puede ni sustituir ni representar al 100% a la experiencia directa de movernos con Cali.

 

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará